Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

inkunabule (lat. incunabula: kolijevka, zipka, početak), prvotisci, knjige objavljene u početcima tiskarstva, do 1500. Misli se da je u Istri priređen glagoljski Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. – prvotisak prve hrvatske i južnosl. tiskane knjige. Naime, u Istri se u doba tiskanja Misala nalazio glagolj. kodeks Misal kneza Novaka iz 1368., koji se drži gl. tekstualnim predloškom prvotiska. Na temelju zapisa žakna Jurja iz Roča u Novakovu Misalu (»Vita. Vita. Štampa naša gori gre«) neki istraživači zaključuju da je na području Istre, u Izoli, u prvoj pol. XV.st. djelovala prva glagoljska, a možda i prva hrv. tiskara. Ne zna se pouzdano gdje je tiskana prva hrv. inkunabula ni tko su bili njezini tiskari i izdavači. Prvotisak Misala pisan je starosl. jezikom hrvatske redakcije i tiskan na papiru, a od 10 sačuvanih primjeraka (od toga 5 u Hrvatskoj) ni jedan nije potpun. Prvi poznati tiskar inkunabula iz Istre bio je Bartol Pelusio (Pelušić, lat. Bartholomaeus Pelusius) iz Kopra (XV–XVI.st.). Nakon što je kod A. Manuzija u Veneciji izučio tiskarstvo, on je zajedno s G. Braciom (Bracius), J. Bissoliom (Bissolius) i G. Mangiom (Mangius) tiskao inkunabule na grč. i lat. jeziku. God. 1498. oni su na grč. pismu objavili Falaridova pisma i Ezopove basne, a na latinici su tiskali knjigu M. Ficina De triplici vita. Zbog nepoštovanja isključivih prava A. Manuzija da ondje objavljuje knjige na grč. pismu, sudski im je zabranjen nastavak tiskarskoga djelovanja u Veneciji. Prva poznata inkunabula autora iz Istre jest djelo De ingenuis moribus Petra Pavla Vergerija st. (Petrus Paulus Vergerius, 1370–1444), humanista iz Kopra. U Hrvatskoj je sačuvano oko 1500 inkunabula, a u Istri ih je tek desetak: u Sveučilišnoj knjižnici u Puli 4, u Franjevačkom samostanu u Pazinu 4 i u Središnjoj knjižnici »S. Vilhar« u Kopru 4. Najvećim dijelom potječu iz venecijanskih tiskarskih radionica. U Sveučilišnoj knjižnici u Puli čuva se jedna inkunabula P. P. Vergerija i tri inkunabule koje je tiskao B. Pelusio sa suradnicima.

LIT.: M. Bošnjak, Slavenska inkunabulistika, Zagreb 1970; D. Fava, Manuale degli incunabuli, Milano 1939; D. Ivančič, Začetki tiskarstva v Istri in Kopru, u: Pol stoletja – Mezzo secolo, 1951–2001 (zbornik), Koper 2001.

B. Dobrić


INKUNABULE, Misal po zakonu rimskoga dvora, 1483., Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica