Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kandler, Pietro, povjesničar i arheolog (Trst, 23.V.1804 – Trst, 18.I.1872). Rođen je u obitelji škotskoga podrijetla (Chandler), koja se doselila u Beč, a potom u XVIII.st. u Trst. Nakon osnovnoga školovanja u Trstu i gimnazijskog u Kopru studirao je pravo u Padovi, Beču te Paviji, gdje je i diplomirao. Za studija u Beču proputovao je Ugarsku, Slavoniju, Hrvatsku, Štajersku i Donju Austriju. U Trstu je najprije od 1826. radio u odvjetničkom uredu Domenica Rossettija, začetnika tršćanskoga municipalizma, kojemu je pomagao u izdavanju prvih četiriju brojeva časopisa Archeografo Triestino, potom u poreznom uredu, u gradskoj upravi Trsta, a od 1842. gotovo do smrti obnašao je dužnost grad. prokuratora (Procuratore Civico). Glavna djelatnost ubrzo mu je postalo skupljanje i objavljivanje povijesne i druge građe o Trstu i Istri. Obuhvaćao je arheologiju i epigrafiju, političku, kulturnu i gosp. povijest, zemljopis, jezikoslovlje, etnografiju, demografsku i gospodarsku statistiku te meteorologiju, klimatologiju i metrologiju. U Trstu je stvorio intelektualnu klimu, koja je sred. XIX.st. pogodovala naglom razvitku historiografije i opće kulture. Dopisivao se s mnogobrojnim intelektualcima svoga doba, pa i s onima iz Istre, te s I. Kukuljevićem Sakcinskim. Bio je izabran za počasnoga člana Društva za jugoslavensku povjestnicu i starine u Zagrebu (1851). Obilazio je Istru i zaleđe Trsta, skupljao podatke od mještana i potom ih uspoređivao s arhivskim vrelima, bilježio je zemljopisne i morfološke karakteristike kraja. Dopisivao se s T. Mommsenom, posebice o epigrafičkim podatcima za Corpus Inscriptionum Latinarum. Osnovao je, uređivao i izdavao tjednik L’Istria (1846–52), a zatim i časopis La Provincia dell’Istria (od 1867. do smrti), u kojima je, često i nepotpisano, objavljivao kraće rasprave te građu za povijest i suvremenost Trsta i Istre. Pisao je i u časopisima i novinama La Favilla (pod pseud. Giusto Traibor), Osservatore Triestino, L’Eco di Fiume. Jedan od njegovih najvažnijih pothvata svakako je objavljivanje zbirke diplomatičkih izvora Codice Diplomatico Istriano, 1846–52) s građom od rim. doba do 1526 (ponovno objavljena u Trstu 1987). Ostala važna djela: Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale (1855), svojevrstan kompendij raznovrsnih izvora za povijest Istre i Trsta, Notizie storiche di Trieste e guida per la città (1851), Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste dall’anno MCCCLXXXII all’anno MDCCCIX con documenti (1858). Objavio je srednjovj. statute Pule na tal. jeziku (1843), Poreča (1846), Trsta (1849), Buja (1850) te Novigrada i Rovinja (1851). Nosio je počasni naslov carskoga konzervatora za Primorje (Conservatore Imperiale per Litorale), pa je u tome svojstvu objavio mnogobrojne kraće priloge u tršćanskim tjednim i dnevnim novinama u epistolarnom obliku, s bogatim gradivom za povijest, arheologiju i epigrafiju. Osim toga, ostavio je bogato arhivsko gradivo (danas u tršćanskome Državnom arhivu i drugdje), koje je objavljeno posmrtno u monografijama: Notizie storiche di Montona (1875), Notizie storiche di Pola (1876), Pirano – monografia storica (1879). Vrijedni su i njegovi arheološko-topografski zemljovidi Trsta i Istre. Tršćanska povijesno-polit. sredina smatrala ga je austrofilom i protivnikom iredentizma, pa je potkraj života bio u svojevrsnoj intelektualnoj izolaciji. Tek ga je suvremena tal. historiografija prepoznala kao strastvenoga i ugl. objektivnoga skupljača bogate i raznovrsne građe iz povijesti i suvremenosti Istre i Trsta, koji je postavio temelje razvitka regionalne historiografije.

LIT.: G. Quarantotto, Pietro Kandler commemorato nel XL anniversario della morte, aggiuntavi la Bibliografia degli scritti di lui a stampa, Indici, Archeografo Triestino, 1921, 9; G. Cervani, Pietro Kandler storico di Trieste e dell’Istria, AMSI 1974, 22; M. Bertoša, Povjesničar Pietro Kandler i njegov list L’Istria (Uz jednu tršćansku nakladničku inicijativu), u: Etos i etnos zavičaja, Pula i Rijeka 1985.

R. Matijašić


Pietro KANDLER