Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kircher, Alexander, njem. slikar (Trst, 26. II. 1867 – Niederlößnitz kraj Dresdena, 16. IX. 1939). Studirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Berlinu. Pročuo se kao marinist i ilustrator, posebno slikar brodova austroug. i njem. ratne flote. God. 1908. po narudžbi cara Franje Josipa I. izradio je 24 velike slike austroug. ratnih brodova (reprodukcije su objavljene u mapi Unsere Kriegsflotte 1556–1908, Ljubljana 1908). Njegova djela koja su se čuvala u pulskome Pomorskome muzeju odnesena su nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije. Danas njegovih slika ima u bečkom Vojnopovijesnome muzeju i Tehničkome muzeju. Zavičajni muzej grada Rovinja ima 12 njegovih ulja na platnu koja potječu iz privatne zbirke baruna Hütterota, a Hrvatski pomorski muzej u Splitu ima 32 manje slike brodova.

LIT.: D. Žitko, Srečanja z morjem (katalog izložbe), Piran 1999.

B. Dobrić


A. KIRCHER, Ratni brod Kaiser Karl V., 1899., Rovinj, Zavičajni muzej