Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Koch, Metod, kontraadmiral (Kranj, 4. IX. 1874 – Trst, 25. IX. 1952). Završivši školu za mornaričke aspirante u Puli, stupio je 1892. kao kadet u austroug. ratnu mornaricu. God. 1898. postao je poručnikom fregate, 1914. kapetanom korvete, a u svibnju 1918. dobio je čin kapetana fregate. Potkraj listopada 1918. bio je predsj. komiteta slavenskih mornara u Puli, a 31. X. 1918. ondje je kao član predstavništva Narodnog vijeća Države SHS s admiralom M. Horthyjem (zapovjednikom austroug. mornarice) potpisao dokument o predaji austroug. flote Narodnom vijeću. To ga je vijeće 2. XI. 1918. imenovalo kontraadmiralom i postavilo za lučkog admirala, koju funkciju je imao do tal. zaposjedanja 5. XI. 1918. U Kraljevini SHS zadržao je čin kontraadmirala; 1919–20. bio je načelnik Odjela za Vojnu mornaricu u Vojnome ministarstvu, a od 1921. do umirovljenja 1929. bio je dva puta zapovjednikom pom. obalnih zapovjedništava.

LIT.: M. Mirković (M. Balota), Puna je Pula, Pula i Rijeka 1981.

B. Dobrić