Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Ljudevit iz Pirana, teolog (Piran, 1380 – ?, oko 1450). Franjevac, provincijalni ministar u Provinciji sv. Jeronima 1424–30. i Provinciji sv. Antuna 1433–36., biskup u Forliju (1437–46), koncilski stručnjak na saboru u Baselu (1434), gdje je na Veliki četvrtak održao zapažen govor. Teol. radom počeo se baviti kao profesor u Veneciji 1413., potom je dvadesetak godina predavao teologiju na sveučilištu u Padovi. Napisao je nekoliko manjih filozofsko-teol. spisa, od kojih je najpoznatije djelo Regulae memoriae artificialis, skup pravila i tehn. pomagala za pomoć pamćenju.

LIT.: L. Di Fonzo, Ludovico da Pirano, Miscellanea Francescana (Roma), 1999, 99.

Lj. A. Maračić