Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Mladin, Josip, arheolog (Srijani kraj Omiša, 31. III. 1925 – Pula, 4. II. 2003). Diplomirao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1954. Radio je 1955–72. u Arheološkome muzeju Istre u Puli, potom do 1990. u knjižnici HAZU. Muzejski i znanstveno obrađivao je staru prapov. zbirku (posebno predmete starijega željeznoga doba Istre, odn. materijalnu i duhovnu kulturu Histra), koja je na poč. 1960-ih restitucijom vraćenu iz Italije. Plod su toga rada zanimljive interpretacije i rane datacije grupe monumentalnih kamenih skulptura iz Nezakcija. Surađivao je na mnogobrojnim arheol. iskapanjima na području Istre, a samostalno je 1959. istražio liburnski tumul u Osoru na otoku Cresu, 1960–67. nekropolu → Limske gradine te 1965–69. dijelove prapov. zidina i nekropole u Nezakciju. Objavio je više stručnih i znan. radova važnih za poznavanje kasnoga brončanoga i starijega željeznoga doba, ugl. Istre, među kojima: Iskopavanje tumula u Osoru na otoku Cres (Jadranski zbornik, 1960., 4), Umjetnički spomenici prahistorijskog Nezakcija (niz Kulturno-povijesni spomenici Istre, V., Pula 1964), Halštatska nekropola na Gradini iznad Limskog kanala (Jadranski zbornik, 1966–69., 7), Brončane posude i šljemovi Istre (Diadora, 1974., 7), Sitna prapovijesna plastika u Arheološkom muzeju Istre u Puli (Diadora, 1980., 9), Geneza čovjeka u likovnim spomenicima iz prapovijesti Nezakcija (Histria Archaeologica, 1995., 8–9), Kanelirana keramika iz Nezakcija (Histria Antiqua, 1996., 2).

K. Mihovilić