Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Napolachi, Giovanni (Zuane) Besenghi (krivo čitan Berengo), drvorezbar, štukater i projektant oltara (Venecija, XVIII.st.). U Istri je djelovao u drugoj pol. XVIII.st. God. 1750. izradio je klupe u gl. brodu i korska sjedala u svetištu crkve sv. Eufemije u Rovinju (→ korske klupe). Zajedno s Giovannijem Lattugom izveo štukature na stropu iste crkve. God. 1762. izradio je sjedala za župana, podžupana i suce u župnoj crkvi sv. Nikole u Barbanu. Prema njegovu je nacrtu, po ugovoru iz 1766., protooltarist Saverio Medelin iz Vodnjana izveo mramorni oltar za župnu crkvu u Raklju.

LIT.: M. Tamaro, Le città e le castella dell’Istria, Venezia 1893; D. Klen, Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja, Bulletin JAZU, 1964, 3; A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982; Rovigno d’Istria, Trieste 1997.

S. Mustač