Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Bančić, Šime, pravnik (Kršanci kraj Žminja, 7. II. 1898 – Pula, 12. VI. 1982). Pohađao je pazinsku gimnaziju, a pravo je studirao u Zagrebu. U doba izbora 1922. došao je s Josipom Petehom iz Zagreba u Žminj kako bi pokušao utjecati na pravednost izbora. Organizirali su 600 muškaraca Žminjštine i tražili nar. »žminjske pravice« pred Komesarijatom u Pazinu. Vojska ih je rastjerala, a Bančića su bacili u Pazinsku jamu, što je čudom preživio. Vratio se u Zagreb, gdje su Istrani pred tal. poslanstvom organizirali prosvjed. Međutim, bio je nepoćudan jugosl. vlastima, koje su ga poslale u službu u zabačena mjesta Bosne i Dalmatinske zagore. Za II. svj. rata pridružio se oslobodilačkom pokretu, a nakon rata radio je na agrarnoj reformi. Nakon umirovljenja živio je u Puli.

LIT.: M. Jelenić, Žminj 2001 (monografija), Žminj 2001.

M. Jelenić