Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Osimski sporazumi, ugovori između Republike Italije i SFRJ potpisani u Osimu kraj Ancone 10.XI.1975., kojima dvije države uređuju granična i druga pitanja. Na snagu su stupili 1977., poslije ratifikacije. Ugovorima se utvrđuje međugranični režim i pravila u rješavanju manjinskih prava s obiju strana granice te druga pitanja neriješena → Londonskim memorandumom. U preambuli je izraženo prihvaćanje načela najveće zaštite državljana – pripadnika nacionalnih manjina – koje izvire iz ustava dviju država i unutarnjega zakonodavstva te ga svaka strana uređuje autonomno, pri čem se treba ravnati prema načelima Deklaracije UN-a i Deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o sprečavanju bilo kakvih oblika rasne diskriminacije. Ugovorena je gospodarska, kult. i svaka druga suradnja koja je na dobrobit pograničnoga stanovništva. Dogovoreno je i da se blokira optantska imovina, koja nije bila ponuđena na otkup, dok se o tome ne postigne sporazum. Tako je regulirano pitanje imovine tal. državljana na području bivše Zone B → Slobodnoga Teritorija Trsta te riješen problem pograničnih mjesta koja su pripala Sloveniji, a prvotno su bila u sastavu Zone A STT-a. Nakon raspada SFRJ Hrvatska i Slovenija preuzele su obveze iz Osimskih sporazuma.

LIT.: Osimski sporazum, Kopar 1977.

D. Dukovski