Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Pećinovac kod Okreti, pećina između Kanfanara i Sošića, unutar čvorišta istar. poluautoceste. Nalazi se u zap. stijenama ovalne vrtače, na 181m nadm. visine. Nastala je karstifikacijom duž slojnih ploha u vapnenačkim naslagama donjokredne starosti. Ljevkasta je oblika, dužine 23m, širine oko 4m i visine 2,7m. Sondažno istraživanje pećine obavljeno je u ožujku 1998., a vodila ga je Kristina Mihovilić. U sondama površine od 10m2, najveće dubine 110cm, izdvojena su tri sloja u kojima je bilo mnogo pepela i gara s većih ili manjih ognjišta, mnogo keramičkih ulomaka, životinjskih kostiju, nekoliko ulomaka kremenih artefakata te kamena ploča žrvnja, a pronađena je i brončana igla. Čovjek je u većim ili manjim skupinama povremeno boravio u tome prirodnom zaklonu već u eneolitiku, u brončano doba, u rim. razdoblju i u sr. vijeku. Ostatci životinja, pretežno viših vertebrata, zapravo su hranidbeni ostatci, a ostatci faune mikrovertebrata podudaraju se s recentnim primjercima Crvene Istre.

LIT.: K. Buršić-Matijašić, Zaštitno arheološko istraživanje špilje Pećinovac kod Okreti (Kanfanar), MG – Godišnjak muzealaca i galerista Istre, 1999, 5; D. Brajković, V. Malez i dr., Paleontološka i sedimentološka istraživanja špilje Pećinovac kod Okreti (Kanfanar), Hrvatska, Histria Archaeologica, 1997, 28.

K. Buršić-Matijašić