Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Peršić, Fran Nikola, svećenik i prosvjetitelj (Lovran, ? – Lovran, 20.X.1802). Pripadao je krugu jozefinski nastrojenih prosvjetiteljskih svećenika. Isprva je radio kao kapelan po istar. mjestima i bio župnik u Tinjanu, potom je nastavio studij u Grazu, gdje je 1774. promoviran u doktora teologije. U Rijeci je dvije godine predavao moralku, sve dok bogoslovija nije bila ukinuta, a potom je imenovan prepoštom u Novom Mestu u Sloveniji. Došao je u sukob s franjevcima i s ljubljanskim biskupom rodom iz Istre, Mihovilom Brigidom, te je poslan u internaciju u Pazin, gdje je živio kod svojega brata, župnika. U Grazu je objavio dva hrv. katekizma za istar. puk: Malahni katekižam u pitanju i odgovaranju za najmalahnu dicu (1789) i Malahan katekižam za učenike od škole trivijalske (1789). Vjerojatno je njegova i knjiga Pohvale i Molitve koje imadu se reći … Na osobitu službu cerkav od Istrije, tiskana također u Grazu.

LIT.: F. Ilešič, Novomeški prošt Fran Nikola Peršić (1790–1797), Slika iz jožefinske dobe ljubljanskega škofa Mihaela barona Brigida, P. o. iz Izvestja Muzealnega društva za Kranjsko, Ljubljana 1916; N. Žic, Bibliografske bilješke o hrvatskim knjigama iz Istre, Hrvatska prosvjeta, 1937, 24.

J. Bratulić