Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Podosojna peć, pećina na jugoist. padinama Učke, u kanjonskoj dolini Mošćeničke Drage, na 335m nadm. vis. Manja dvoranska pećina, dužine 16 m, širine 4m do 7m, visine 3m do 5m, prekrivena je kvartarnim naslagama u kojima je 1970. iskopana sonda s 9 slojeva, debljine 170 cm, a čije je taloženje kontinuirano od završetka stadija Würm 3 do danas. Najdonje naslage s ostatcima gornjopleistocenske faune i kremenim odbitcima datirane su u gornji paleolitik. Analizom radioaktivnim ugljikom ugljena iz sloja g utvrđena je starost oko 6500 god., što odgovara razdoblju mezolitika u Istri.

LIT.: M. Malez, Pregled paleolitičkih i mezolitičkih kultura na području Istre, u: Arheološka istraživanja u Istri i Hrvatskom primorju, Izdanja HAD-a, 1987, 11.

K. Buršić-Matijašić