Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

poljoprivredni kombinati (PK), pretežit organizacijski oblik poljop. poduzeća u Hrvatskoj od 1960-ih do 1991., u kojima se ujedinjavala primarna proizvodnja i prerada. Nastali su spajanjem državnih poljop. dobara i općih poljop. zadruga prema terit. načelu na području tadašnjih općina (PK Labin, PK Pazin, PK Poreč i PK Umag). U njihovu su sastavu bile i organizacijske jedinice za kooperaciju sa seljačkim gospodarstvima. S vremenom su PK mijenjali imena, udruživali i razdruživali se u složenije sustave, međusobno ili s drugim gosp. subjektima u turizmu i trgovini, a u skladu s gosp. politikom i vrijedećim zakonima. Njihovi proizvodni kapaciteti 1991. bili su: oranice površine 4421ha, vinogradi 1304ha, voćnjaci i maslinici 494 ha, plastenici 2 ha, farma za 540 krava muzara, objekti za godišnji tov 5500 goveda, farma za 1300 ovaca s preradom mlijeka, peradarske farme površine 78220 m2, inkubatorska stanica za 2,3mil. purećih jaja, klaonica za godišnju proizvodnju 15000t mesa peradi, klaonica krupne stoke za 1200t mesa, dehidrator za proizvodnju 3000t lucerninog brašna, tvornica za proizvodnju 55000 t stočne hrane, vinarski podrumi za 23800t vina, uljare za preradu oko 2000kg maslina na sat, mlin i silos za žitarice od 7000t, pekarnica za godišnju proizvodnju 3000t kruha, peciva i kolača te hoteli sa 114 kreveta. Zaposlenih je bilo 1989. PK su ukinuti 1992. pretvorbom društvenoga u drž. vlasništvo te privatizacijom. Iz njih su nastale današnje tvrtke: Agrolabin, Agrolaguna, PIK Umag i Puris.

A. Milotić