Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Rohregger, Riccardo, antifašist (Pula, 2.IV.1898 – Mont Valerien, Francuska, 16. ili 17.IV.1942). Izučio mehaničarski zanat, sudjelovao u I. svj. ratu, postao članom Socijalističke stranke, a poslije KPI. God. 1922. nakon jedne od oružanih akcija protiv fašista u Puli i Trstu u kojima je sudjelovao, pobjegao je u Njemačku, gdje je također sudjelovao u sukobima s nacistima. Uhićen je i protjeran u Francusku, odakle je 1930. pošao u Moskvu na školovanje. Uhićen u Amsterdamu, protjeran je u Luksemburg, odakle je došao u Pariz. U studenom 1934. postao je dužnosnikom KP Francuske i upućen je u Marseille da vodi tal. sekcije KPI. Organizirao je Odbor protiv tal. rata u Etiopiji. Osnovao je Centar za novačenje španj. dragovoljaca u Marseilleu, a u studenom 1936. i sam je pošao u Španjolsku. U Albaceti je postao instruktor i polit. komesar Centra za novačenje pri Glavnome stožeru internacionalnih brigada, zatim komesarom XII. internacionalne brigade »Garibaldi«, pa II. diviziona artiljerije 45. divizije. Nakon poraza španj. republikanske vojske vratio se u Pariz, gdje je nastavio raditi u ilegali i pohađao partijsku školu u Normandiji. Nakon njem. napada na Francusku 1940. aktivno se uključio u pokret otpora te je radeći u tvornici kamiona u Vincennesu organizirao logistiku i aktivno djelovao u sabotažama. U tijeku jedne akcije Nijemci su ga zarobili i mučili, te osudili na smrt strijeljanjem.

H. Buršić