Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Rojnić, Matko, knjižničar i publicist (Medulin, 12. V. 1908 – Pula, 30. I. 1981). Gimnaziju polazio u Karlovcu i Zagrebu, gdje je 1931. diplomirao na Filozofskome fakultetu te se 1932. zaposlio u Sveučilišnoj knjižnici. Bio je predsj. Istarskoga akademskoga kluba, suradnik tjednika Istra i jedan od pokretača antifaš. orijentacije u istar. emigraciji. Za II. svj. rata član rukovodstva istar. organizacije u NOP-u Zagreba, a od kraja 1944. do svršetka rata bio je u ustaškome zatvoru. Nakon rata ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1945–76., izvanredni član JAZU (danas HAZU). God. 1948. izabran je za prvoga predsj. Društva bibliotekara Hrvatske; pokrenuo je i uređivao časopis Vjesnik bibliotekara Hrvatske. Djelovao je kao stručnjak u međunar. knjižničarskim udrugama. Sudjelovao je u radu komisija za vraćanje kult. dobara odnesenih iz Hrvatske tijekom II. svj. rata. Više od 30 god. vodio je i usmjeravao rad na općoj retrospektivnoj hrv. bibliografiji knjiga (Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga: 1835–1940, Zagreb 1982–99., knj. 1–25). Objavio je više znan. i stručnih radova s područja knjižničarstva te polit. i kult. povijesti Istre. Bio je suradnikom Hrvatske enciklopedije i Enciklopedije Jugoslavije. Dobitnik Kukuljevićeve povelje. Objavljena su mu djela: Kulturne i književne veze Istre i Hrvatske u prošlosti (1931); L’Istrie. I. L’historie. II. La civilisation slave (u: La Marche Julienne, Sušak – Zagreb 1945); Nacionalno pitanje u Istri 1848–49 (u: Historijski zbornik, 2, 1949).

B. Dobrić