Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Rudan, Ivan (Ive), knjiž. povjesničar, folklorist i publicist (Rudani, kraj Žminja, 11.XI.1940 – Pula, 11.I.1983). Osnovnu školu pohađao je u Ceru i Žminju. U Puli je maturirao u ekon. školi i završio Pedagošku akademiju. Jugosl. jezike i književnosti diplomirao je 1965. na Filozofskome fakultetu u Zadru, a magistrirao je 1976. te disertacijom Narodna čakavska poezija na tlu Istre i Hrvatskog primorja doktorirao 1979. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Novinar te ravnatelj Radiotelevizije Zagreb (danas HRT) centra u Puli. Od 1979. na Pedagoškoj akademiji, Pedagoškom fakultetu u Puli (i Rijeci) bio je znan. asistent i docent te istodobno 1979–81. i dekan, a od 1982. izvanredni prof. usmene nar. književnosti, hrvatske književnosti te književnosti ostalih naroda Jugoslavije. Dugogodišnji stalni suradnik Instituta za folkloristiku u Zagrebu. Pripadao je važnom društveno-politički i kulturno angažiranom prvom školovanom poratnom naraštaju istar. Hrvata. Politički obilježen nakon Hrvatskoga proljeća. Priče, pjesme i osvrte o društvenim i kult. pitanjima započeo je objavljivati 1950-ih u pulskom omladinskom časopisu Istarskom borcu, a od 1961/62. do 1964. bio je gl. urednik pulskoga Glasa mladih. Pisao je o I. Bostjančiću, M. Baloti, V. Nazoru, dijalektološkim temama (Žminjština), kaz. izvedbama, o folkloristici, dječjoj književnosti, pedagoško-metodološkim problemima nastave književnosti i dr. U Glasu Istre, na Radiju Puli te u kalendaru-godišnjaku Franina i Jurina bio je dvadesetak godina autorom dijaloga pučkih likova Franine i Jurine, najstarije kolumne u istar. publicistici (od 1871). Reportaže i putopise s naglaskom na nar. životu i etnološko-folk. običajima Iz našega kraja (1962) i Iz prošlosti naroda Istre (Zapisi sa starih ognjišta, od 1963) tiskao je u novinama te u knjizi tekstova, nastalim od 1967. do 1969., Istarskim raskrižjima (1983). Rezultate terenskih istraživanja i znanstv. obradbe nar. pjesama Istre i sjevernojadranskog areala objavljivao je u časopisu Istra, kalendaru godišnjaku Jurina i Franina, Buzetskom zborniku, Narodnom stvaralaštvu te u zbornicima s folklorističkih i slavističkih kongresa. Tiskana mu je i knjiga Hrvatske narodne pjesme Istre i kvarnerskih otoka (1983).

LIT.: Iborovi veterani: Ive Rudan, Ibor, 1978, 1; J. Milićević, Predgovor, u: I. Rudan, Istarskim raskrižjima, Pula 1983; isti, Vrijedni dokumenti jednog vremena, Istra 1983, 3–4; M. Rakovac, In memoriam prof. dru Ivi Rudanu, Vjesnik, 1983, 14.I; M. Duraković, Pedagoški memento Ive Rudana, Istra, 1984, 1; J. Milićević, Folklorist izuzetnog senzibiliteta, ibid; R. Ujčić, Iskrenje Rudanove korenike, ibid; Nastavnici, suradnici i izvannastavno osoblje, u: Spomenica Pedagoške akademije/Pedagoškog fakulteta u Puli: 1961–1986, Pula 1986.

B. D. Biletić