Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Sanatorij za pljučne bolezni, lječilište za plućne bolesti utemeljeno 1951. u Ankaranu. Smješten je u prostore bivšega oporavilišta za plućnu tuberkulozu Casa di cura per reconvalescenti malattie di petto, što ga je 1909. osnovala tršćanska Cassa distrettuale per ammalati. Upravu oporavilišta preuzela je 1923. Opera nazionale invalidi di guerra, te se 1924–33. u njemu razvio suvremeni protutuberkulozni zdr. centar, koji je mogao skrbiti za 200 bolesnika. Zgrade oštećene u II. svj. ratu osposobljene su 1951. Sa 100 postelja i protutuberkuloznim dispanzerom, sanatorij je djelovao do 1955., kada se u njegove objekte uselio interni odjel Splošne bolnišnice Koper, koji je ondje djelovao do preseljenja u nove prostore → Splošne bolnišnice Izola 1985.

LIT.: V. Beltram, Od okrevališča do sodobne bolnišnice v Ankaranu, Primorska srečanja (Nova Gorica), 2000, 225.

D. Rogoznica