Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Unione Socialista Italiana (Talijanska socijalistička unija), polit. stranka koju su odmah nakon I.svj. rata osnovali bivši republikanski sljedbenici G. Mazzinija i članovi reformističke frakcije Socijalističke stranke Italije (→ Partito Socialista d’Italia). Nakon što je u veljači 1919. osnovan »propagandni odbor« Antonija De Bertija, ideologa socijalreformističke frakcije i ravnatelja puljskoga dnevnika L’Azione, puljska je sekcija stranke službeno konstituirana u srpnju 1919. Potom su utemeljene središnje organizacije u gl. gradovima polit. kotara, Poreču, Pazinu i Lošinju, a do kraja 1920. još u Vodnjanu, Bujama, Galižani, Fažani, Marčani i Balama. Iako su prema programskim načelima zahtijevali ostvarivanje prava radničke klase, socijalreformisti nisu prihvatili ideju internacionalizma, držeći je, u kontekstu istar. polit. scene, štetnom za proces integracije tal. nacije. U rujnu 1919. završene su posljednje pripreme za osnutak »drugoga središta« stranke u Poreču. Na početku svog djelovanja porečka sekcija unije nije imala, kao ni druge sekcije, jasne polit. smjernice glede gl. istarskih gosp., soc. i polit. problema. U prosincu 1919. u Pazinu je sastanak Demokratskoga društva pretvoren u osnivačku skupštinu lokalne sekcije stranke, tj. njezina »trećega središta«. Tako je 1919. osnovana sekcija u Malom Lošinju, »četvrtom središtu«. Gl. uzrok sporog razvoja unije bio je ekskluzivan, razmjerno nejasan i konfuzan program, koji je pripadnike tal. građanstva odbijao jer se u načelu obraćao radništvu, a radništvo nije privlačio zbog građanskih polit. formulacija i odbacivanja internacionalizma. Nakon izlaska iz teške organizacijske i idejne krize 1921. unija je u Istri postala potpuno neovisnom od tršćanske središnjice te se iste god. reorganizirala u Socijalreformističku stranku Italije (Partito Social Reformista Italiano). Gl. joj je zadaćom i svrhom postala zaštita talijanstva Istre i borba protiv socijalist. i komun. opasnosti kao antinacionalnih polit. snaga.

LIT.: D. Dukovski, Fašizam u Istri 1918–1943, Pula 1998.

D. Dukovski