Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

valput (valpot; od staronjem. walpoto), mlet. dužnosnik kojega je zadaća bila nadzirati ubiranje podavanja u pojedinim selima i rješavati moguće sporove. V. je u pratnji jednog vojnika čuvao red tijekom sajma u Lanišću, rješavao je granične sporove među pojedinim selima, sudjelovao u izboru župnika i kapelana za gl. rašporsku župu u Lanišću te kod izbora župana pojedinih sela. Prema kronici → J. Furlanića, njegova se djelatnost odvijala dva puta godišnje: za desetinu janjaca na Dan sv. Jurja, a za desetinu žita i vina na Dan sv. Mihovila. Radi pravilnog obavljanja svoje zadaće morao je dobro poznavati kraj u kojem je djelovao, uključujući i hrvatski jezik, zbog čega su valputi bili ugl. domaći Istrani. Plaću je primao kao plaćenik rašporske posade lakih konjanika. Rašporski je v. preuzeo i funkciju zapovjednika postrojbe cernida iz 11 sela na Krasu i u tom je svojstvu dobio naziv kapetana, s plaćom od 10 dukata. Funkcija valputa na Rašporskom je krasu trajala sve do propasti Mletačke Republike, a čak i neko vrijeme nakon toga.

LIT.: D. Klen, Valput u Istri, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, 1960, 3.

S. Bertoša