Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Jadruhi, naselje kraj Vižinade (45°18′N; 13°45′E; 290m nadm. vis.); 56st. (2001), općina Vižinada. Nalazi se na cesti Pula–Buje, a sastoji se od nekoliko obiteljskih kuća. Malobrojni i ugl. ostarjeli stanovnici bave se tradicijskim poljodjelstvom. J. su poznati po dvodijelnoj kapelici sv. Marije od Zdravlja, koju je pokraj gl. ceste 1908. izgradio Paolo Simonovich. U jednom dijelu kapelice nalaze se gl. oltar i udubine za kipove svetaca, a na pročelju je zvono. U drugom je dijelu Sveti grob u prirodnoj veličini, a uza nj su dva drvena kipa austr. žandara. Za II. svj. rata nestala su dva kipa s fesom i tur. polumjesecom. Na pročelju taj dio ima tri kružna prozorčića, kroz koje se vide Sveti grob i drveni kipovi.

LIT.: U. Bernardi, Istra draga, Jurina i Franina, 1993.

N. Fachin