Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Brajša, Stojan, pravnik i publicist (Pazin, 24.I.1888 – Gorica, 12.IV.1989). Brat skladatelja Ćirila Brajše, gimnaziju je završio u Pazinu 1907., studirao pravo u Zagrebu, Beču i Grazu, a doktorirao u Zagrebu i Padovi. U Pazinu je 1908. bio jedan od osnivača Hrvatskoga katoličkog akademskog društva »Juraj Dobrila«, a uređivao je list Pučki prijatelj. Radio je kao sudski pripravnik u Pazinu (1914–17) i odvjetnički pripavnik u Puli (1917–20). Pisao je članke o psihologiji, sociologiji i filozofiji u Narodnoj prosvjeti i dr. časopisima. Nakon I. svj. rata imao je odvjetnički ured u Gorici, a surađivao je sa slov. kršćanskim socijalistima. Ušao je u polit. život, te je sudjelovao na izborima za tal. parlament 1921. i 1924. Za jugosl. novine i časopise pisao je članke o pedagogiji, muzikologiji i povijesti Istre. Bio je predsjednik obnovljenoga Političkog društva za Hrvate i Slovence u Istri, tajnik Tiskovnoga društva za Istru i neko vrijeme urednik lista Istarska riječ. U Jugoslaviju je morao emigrirati 1931. Bio je odvjetnik u Novome Mestu i Splitu, a 1941–45. sudac u Zagrebu. God. 1945. vratio se u tal. Goricu, gdje je u školi predavao lat., grč. i engl. jezik. Zatim je u Trstu radio za Savezničku vojnu upravu. Pisao je tekstove o filozofiji, pedagogiji, psihologiji, muzikogiji te pravne i filozofske udžbenike.

R.