Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cingarela (tal. Zingarella), špilja kraj Momjana. Nalazi se na neprohodnu terenu u blizini zaselka Dramac. God. 1953. obavljeno je istraživanje (B. Baćić), koje je pokazalo da je čovjek u njoj boravio potkraj neolitika. Bila je stalno nastanjena u eneolitiku i na poč. brončanoga doba, a povremeno ju je posjećivalo gradinsko stanovništvo susjedne Finide. Ognjište potječe iz doba rim. vladavine, a većina je keramike iz V., VI. i VII.st. Datacija naseljenosti špilje temelji se na mnoštvu keramičkih ulomaka, kremenom i kamenom oruđu, ali zbog nedostatka dubljih i neporemećenih slojeva iskapanja u špilji mogla su dati samo djelomične odgovore.

LIT.: B. Baćić, Arheološko iskopavanje spilje Cingarele kod Momjana, Jadranski zbornik, 1956, 1.

K. Buršić-Matijašić