Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Četrdesettreća divizija (Istarska), divizija ustrojena Naredbom Vrhovnoga štaba NOV-a i PO Jugoslavije od 26.VIII.1944., a postrojena u Gorskom kotaru u Čabru 29.VIII.1944. Glavni štab NOV-a i PO Hrvatske 21.VIII.1944. naredio je izvlačenje iz Istre svih partiz. postrojba sjeveroistočno od linije Rijeka–Sušak te ustrojio i 3. istarsku brigadu (→ Narodnooslobodilački pokret). U sastav 43. divizije ušle su → Prva istarska brigada »Vladimir Gortan«, 2. i 3. istarska brigada, postrojbe Operativnoga sektora za Istru, odn. grupe partiz. odreda za Istru, koje prema zapovijedi Štaba 43. divizije mijenjaju naziv u bataljune – 5. bataljun 1., 2. i 3. brigade. Od studenoga 1944. u sastavu 43. divizije bio je i artiljerijski divizion, a u trenutku osnivanja imala je 3392 borca. U svakoj brigadi, osim u 1., bila su po tri bataljuna, prateća i udarna četa, četa za vezu i sanitetski vod, a u 2. i 3. brigadi i minerski i izviđački vod. U sastavu 1. brigade djelovao je i tal. bataljun »Pino Budicin«. Operativno područje 43. divizije, osim Istre, postali su i Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Pokupje do Karlovca, a u ožujku 1945. i područje Žumberka. Brigade su djelovale samostalno. Postrojbe Štaba operativnog sektora za Istru, malobrojne i pokretljive, djelovale su u čitavoj Istri s 5 bataljuna od 1944. Divizija kao postrojba 11. korpusa NOV-a i PO Hrvatske ušla je 2.III.1945. u sastav novoustrojene IV. armije JA. Tijekom završnih operacija djelovala je u pozadini neprijateljskih linija, napadajući njegova uporišta i komunikacije. Ukidanjem 11. korpusa došla je pod izravno zapovjedništvo IV. armije, a nakon 24.IV.1945. njezine su postrojbe počele ulaziti na prostor Istre. Prva je brigada u noći između 29. i 30.IV. zauzela neprijateljska uporišta Mrakovščinu i Materiju, a 5.V. opkolila je Pazin; 2. se brigada 28.IV.1945. nalazila zapadno od linije Postojna–Rakek, a 5.V. zajedno s 3. brigadom vodila je manje borbe na liniji Topolovec–Pomjan; 3. je brigada u noći između 19. i 20.IV. prešla bojišnicu na liniji Mlaka–Rijeka, sljedeće noći i prugu Trst–Rijeka te jednim dijelom svojih snaga osiguravala postrojbe 9. divizije, a drugim djelovala na prostoru Buzet–Buje–Kopar. Č. d. odlikovana je Ordenom bratstva i jedinstva I. reda i Ordenom narodnog oslobođenja.

LIT.: Istra i Slovensko primorje – Borba za Slobodu kroz vjekove, Beograd 1952; Oslobodilački pohod na Trst Četvrte jugoslavenske armije, Beograd 1952; D. Ribarić, Četrdesettreća istarska divizija, Zagreb 1969; U. Kostić, Oslobođenje Istre i Slovenačkog primorja i Trsta, VII, Beograd 1978.

D. Mandić