Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Decima Mas, tal. vojna postrojba mornaričkoga pješaštva koja se nakon tal. kapitulacije 8.IX.1943., u skladu sa svojim nacionalističkim faš. idealima, povezala s njem. okupacijskim snagama. U sastavu Talijanske Socijalne Republike (Repubblica Sociale Italiana) borila se do kraja rata protiv anglo-amer. snaga te hrv. i slovenskih partiz. postrojba. No, u operativnom području → Jadransko primorje njezino se vodstvo nije slagalo s gaulajterom F. Rainerom i njem. vlastima, koje su taj kraj izuzele od tal. utjecaja. Krajem 1944. odlučila je ojačati svoj položaj u Istri i ostalom dijelu bivše Julijske Venecije te pružati otpor sve do dolaska Saveznika i time onemogućiti prodor jugosl. partizanskih snaga. Broj pripadnika postrojbe nikada nije bio velik. U Istri je imala više jedinica, ugl. u Puli, gdje je osnovana postrojba Compagnia »Nazario Sauro«, a osobito je važan bio osnutak podmorničke skupine Longobardo i Istočne baze jurišnih sredstava smještene na Velom Brijunu, iz koje su kretale operacije južno od Istre i prema ciljevima duž zap. jadranske obale pod nadzorom Saveznika, sa zasjedama, iskrcavanjem uhoda i saboterskim akcijama. U Lovranu je bio odred postrojbe Compagnia »Gabriele D’Annunzio«, u Portorožu škola za ronioce, a neke su jedinice bile razmještene na Velome Lošinju.

R. Marsetič