Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Odbor za jugoslavensko primorje (slov. Odbor za jugoslovansko primorje), udruženje slov. i hrv. organizacija u Južnoj Americi za priključenje Istre i dr. primorskih krajeva Jugoslaviji. Utemeljen je 12.VI.1945. u Buenos Airesu, nakon što su za vrijeme rata djelovali slični odbori. Glavna zadaća bila mu je prikupljanje potpisa (oko 10000) za potporu jugosl. zahtjevima na → Pariškoj mirovnoj konferenciji. Sličan odbor djelovao je u Montevideu, a pododbori u drugim južnoamer. gradovima. Priređivao je mnogobrojne skupove potpore i objavljivao izjave u časopisima.

G. Bajc