Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Calegari, Matteo, prirodoslovac (Poreč, 4. VII. 1858 – Poreč, 30. X. 1929). Nakon što je završio tal. srednju školu u Piranu, diplomirao je prirodoslovlje u Paviji i agronomiju u Beču. Predavao je prirodoslovlje u sr. školi u Poreču i u više tal. gradova. Dugo je radio u Milanu (Istituto Tecnico C. Cattaneo). Pridonio je poznavanju istar. flore, osobito one u Poreštini, opisavši nove vrste koje nije zabilježio Tršćanin → C. Marchesetti. Među njegovim radovima ističe se Nuove aggiunte alla flora di Parenzo in Istria, seguite da un saggio sulla geografia vegetale sull’agro parentino (Milano 1903). Dopisivao se s najpoznatijim eur. botaničarima. Skupljao je istro-venetske narodne nazive biljaka, koji su potom uključeni u djelo O. Penziga Flora popolare italiana (Genova 1924).

LIT.: C. Pericin, Sulle tracce di Matteo Calegari, illustre studioso della flora del distretto di Parenzo, ACRS, 2000; F. Calegari, Ricordo di Matteo Calegari, Milano 2001.

C. Pericin