Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Abramić, Mihovil, arheolog (Pula, 12.V.1884 – Split, 8.V.1962). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Puli, a klasične znanosti studirao u Beču. Od 1913. do 1918. bio je ravnatelj Arheološkoga muzeja u Akvileji, a nakon tal. internacije 1920. pošao je u Split, gdje je 1926–50. bio ravnateljem Arheološkoga muzeja. Arheološka iskapanja vodio je i u Ptuju, ali ponajviše u Dalmaciji (Nin, Kistanje, Čitluk kraj Sinja, Solin). Osim za ravnateljevanja u Akvileji, nije se posebno bavio istar. arheologijom; u njegovoj opsežnoj bibliografiji samo jedan rad, i to o ant. utezima, ima užu istarsku, tj. pulsku tematiku.

R. Matijašić