Bačić, Vilim (Bacich, Willy)

traži dalje ...

Bačić, Vilim (Bacich, Willy), pomorski časnik, pom. i pravni pisac (Pula, 3.VII.1896 – Beč, 17.IV.1969). Po završetku mornaričke vojne akademije u Rijeci 1914. službovao je u austroug., potom jugosl. mornarici kao zapovjednik ratnih brodova. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, a doktorat prava stekao je u Zagrebu 1928; također je završio i Pomorsku vojnu akademiju u Parizu 1927. Vodio je Pomorsku akademiju u Dubrovniku, a tijekom II.svj. rata radio je u Ministarstvu vanjskih poslova NDH. Surađivao je u pom. časopisima (Mornarički glasnik, Almanah, Jadranska straža), a napisao je više pravnih djela (Uvod u međunarodno pomorsko javno i ratno pravo, 1933. i dr.) i pov. studija (Dubrovački brodari u doba procvata dubrovačkog pomorstva u XVI. vijeku, 1941; Poviest Prvog svjetskog rata na Jadranu, I, 1944).

R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Bačić, Vilim (Bacich, Willy). Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/bacic-vilim-bacich-willy->.